คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์  

ขันเงิน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายบรรพต

อนันตวัฒน์

รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นางวิภาภรณ์

ชัยรัตน์

กรรมการและกรรมการอิสระ

นายมณัฐฎ์

เขมะพิพัฒน์

กรรมการ

นายสมชาย

วงศ์สว่างรัศมี

กรรมการ

นายลือชา

โพธิ์อบ

กรรมการ

นายเกียรติศักดิ์

วังประเสริฐกุล

กรรมการ

นายอังกูร

กุศลานันต์

กรรมการ

นายบัญชา

ปิยพรนรินทร

กรรมการ

นายอัชพงศ์

อัศวปานทิพย์

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางวิภาภรณ์

ชัยรัตน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ 

ขันเงิน

กรรมการตรวจสอบ

นายบรรพต

อนันตวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ 

ขันเงิน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายลือชา

โพธิ์อบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายบรรพต

อนันตวัฒน์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

นายบรรพต

อนันตวัฒน์

 ประธานกรรมการ

นายเกียรติศักดิ์

วังประเสริฐกุล

กรรมการ

นายบัญชา

ปิยพรนรินทร

กรรมการ

คณะกรรมการบริหารและบริหารความเสี่ยง

นายลือชา

โพธิ์อบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายมณัฐฎ์

เขมะพิพัฒน์

กรรมการบริหาร

นายเกียรติศักดิ์

วังประเสริฐกุล

กรรมการบริหาร

นายอังกูร

กุศลานันต์

กรรมการบริหาร

นายบัญชา

ปิยพรนรินทร

กรรมการบริหาร